• Bùi Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ngocthuylien3@thaithuy.edu.vn
 • Phạm Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 5T
  • Điện thoại:
   0377880458
  • Email:
   phamhienthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Ngô Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn Mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0987119716
  • Email:
   ngohienthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Lê Thị Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 4T
  • Điện thoại:
   0985170437
  • Email:
   ngoanthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Đào Thị Oánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KT 4T - Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0353427965
  • Email:
   oanhthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Trịnh Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3T
  • Điện thoại:
   0976347478
  • Email:
   hieuthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 4T
  • Điện thoại:
   0342254106
  • Email:
   hoanthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Đỗ Thị Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3T
  • Điện thoại:
   0359021173
  • Email:
   lanhthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Phạm Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 4T
  • Điện thoại:
   0373856458
  • Email:
   thaothuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Vũ Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0357389669
  • Email:
   hanhthuybinh3@thaithuy.edu.vn
 • Trịnh Thị Thêu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhóm 25 - 36 Th
  • Điện thoại:
   0366912772
  • Email:
   theuthuybinh3@thaithuy.edu.vn